Eiropas Sociālais fonds

Biedrība "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" (LAĶĪFA) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2011. gada 06.janvārī noslēdza līgumu Nr. L‑APA-10-0025 par projekta "Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai", projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/009, īstenošanu.

Projekta mērķis ir ar uzņēmumu tiešu dalību savu nodarbināto kvalifikācijas celšanai nozarei svarīgās jomās, izveidot uz zināšanām un pieredzi balstītu cilvēkresursu bāzi Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādejādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskajā tirgū.

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir LAĶĪFA, kura 2009.-2010. gadā veiksmīgi īstenojusi ESF finansētu nozares darbinieku apmācību projektu par kopējo summu 332 905 latu.

LAĶĪFA projektu īsteno sadarbībā ar vairāk kā 40 ķīmijas un ar to saistīto nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā arī ar SIA "LMP".

Projekts tiks īstenots līdz 2013. gada 26. jūlijam, organizējot apmācības šādās jomās – ražošanas inženierzinības un vadība,  datorika, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošana un pārstrāde, darba drošība un aizsardzība, valodu programmas.

Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu programmas "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" ietvaros.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA "LMP" 2016. gada 25. aprīlī ir noslēdzis  līgumu Nr. SKV-L-2016/135 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Eksporta atbalsta nodrošināšana

Uzņēmums SIA "LMP" 2024. gadā ir noslēdzis līgumu Nr. 17.1-1-L-2024/82 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība" (projekta nr. 1.2.3.1/1/23/I/001) īstenošanu. 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākums “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai”.

Projekta mērķis: nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas ir vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību, kas vērsta uz augstu pievienoto vērtību radīšanu vidēji augsto un augsto tehnoloģiju jomā un radošo industriju jomā, un veicina eksporta pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos, un tādējādi sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.