Apstiprināts Rīgā, 2022. gada 08. augustā

SIA LMP PRIVĀTUMA POLITIKA   

1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1. LMP Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP", Reģ. Nr. 40103046409, juridiskā adrese: Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009.

1.2. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.3. Personas dati jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

1.4. Personas datu apstrādejebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5. Pārzinisfiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

1.6. Apstrādātājsfiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus vai iegūst piekļuvi LMP telpām un tajā esošajiem Personas datiem.

1.7. Klientsjuridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta lieltirgotava, reģistrēta aptieka, ārstniecības iestāde un vai tās pilnvarotais pārstāvis, kā arī jebkurš tīmekļa vietnes www.lmp.lv apmeklētājs, kurš apmeklē tīmekļa vietni.

1.8. Sadarbības partneris juridiska vai fiziska persona, kas sniedz LMP savus pakalpojumus vairumtirdzniecības realizācijas procesā, kā, piemēram, farmaceitiskās produkcijas pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, līgumlaboratorijas, kas veic ar LMP līgumā noslēgto prasību izpildi, kā, piemēram, saražotās farmaceitiskās produkcijas, izejvielu un izejmateriālu kvalitātes noteikšanu atbilstoši kvalitātes prasībām un, kas neapstrādā LMP rīcībā esošos Personas datus LMP uzdevumā.

1.9. Datu subjektstieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā visi LMP Klienti, Sadarbības partneri un to norādītās kontaktpersonas, galvotāji vai pilnvarotās personas.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir LMP, proti, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LMP", Reģ. Nr. 40103046409, juridiskā adrese: Vietalvas iela 1, Rīga, LV-100 (turpmāk – LMP) noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par LMP veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1. fiziskām personām, proti, LMP Klientiem un Sadarbības partneriem, kā arī trešajām personām, kuras LMP vairumtirdzniecībai farmaceitiskās produkcijas ražošanas, realizācijas vai sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas, vai pilnvarotās personas;

2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu.

2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās LMP sistēmās vai formā tie tiek apstrādāti.

3. Informācija par Pārzini

3.1. Pārzinis ir LMP: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMP", Reģ. Nr. 40103046409, juridiskā adrese: Vietalvas iela 1, Rīga, LV-100, tālruņa numurs: +371 67040788, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar LMP veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie LMP kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos: elektroniskā pasta adrese: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas 12.2. apakšpunktu.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. LMP apstrādā Personas datus, balstoties uz šādiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai nodrošinātu pienācīgu līguma ar Datu subjektu, proti, Klienta vai Sadarbības partneru saistību izpildi un nodrošinātu saražotās farmaceitiskās produkcijas piegādi, sastādītu un noslēgtu pienācīgu līgumu ar Klientu vai Sadarbības partneri par farmaceitiskās produkcijas piegādi, vai grozīšanu pēc līguma noslēgšanas, kā arī atbilstošu līgumsaistību izbeigšanu;

4.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai LMP saskaņā ar tai saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi, Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram, sastādītu un noslēgtu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus darījumu apliecinošus dokumentus, izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par farmaceitiskās produkcijas piegādi vai citu pakalpojumu sniegšanu;

4.1.3. LMP leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no LMP un Datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas LMP leģitīmās intereses, tajā skaitā:

4.1.3.1. nodrošināt un uzlabot Datu subjekta pieprasītās farmaceitiskās produkcijas kvalitāti, pieprasītā pakalpojuma un apkalpošanas, tajā skaitā piegādes, servisa kvalitāti;

4.1.3.2. nodrošināt efektīvu farmaceitisko produktu, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus LMP pārvaldības procesus;

4.1.3.3. novērst nepamatotus fiziskās un IT drošības riskus un veikt preventīvos pasākumus;

4.1.3.4. nodrošināt LMP īpašuma aizsardzību;

4.1.3.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus;

4.1.3.6. novērst krāpniecību un zādzību;

4.1.3.7. nodrošināt noslēgtā līguma saistību izpildi;

4.1.3.8. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs LMP tiesisko interešu aizsardzībai.

4.2. Īstenojot LMP leģitīmās intereses, pirms Personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas LMP intereses attiecībā pret Datu subjekta tiesībām tā, lai LMP komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar Datu subjekta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt saskaņā ar Privātuma politikas 12.1. apakšpunktu.

5. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādāto Personas datu kategorijas

5.1. LMP rīcībā var atrasties un tikt apstrādāti šādi Datu subjekta Personas dati un cita Datu subjekta sniegtā informācija, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad no tās iespējams tieši vai netieši identificēt Datu subjektu, un tiek izmantoti šādiem nolūkiem:

5.1.1. Farmaceitisko produktu ražošanas realizācijai un izplatīšanai, sadarbības vai pirkuma līguma ar Klientu noslēgšanai, izpildei vai grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, zāļu reģistrācijai, rēķinu izrakstīšanai un pavadzīmju sastādīšanai, LMP ārējos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei saskaņā ar    4.1.2 punktu, kā arī saziņai ar Klientu noslēgtā attiecīgā līguma un tā līgumsaistību izpildes laikā:

5.1.1.1. Klienta, kas ir fiziska persona, vārds un uzvārds;

5.1.1.2. Klienta, kas ir fiziska persona, telefona numurs;

5.1.1.3. Klienta, kas ir fiziska persona, elektroniskā pasta adrese;

5.1.1.4. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;

5.1.1.5. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas amats;

5.1.1.6. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese;

5.1.1.7. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas bankas konta numurs;

5.1.1.8. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas rakstveida paraksts;

5.1.1.9. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas elektroniskais paraksts;

5.2. LMP saražotās farmaceitiskās produkcijas kvalitātes uzturēšanai, farmaceitiskās produkcijas izplatīšanai un piegādei Klientiem ar Sadarbības partneru starpniecību vai Sadarbības partneriem, saziņas nodrošināšanai ar Sadarbības partneri vai tā pilnvaroto personu sadarbības uzsākšanas un izpildes laikā:

5.2.1.1. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds;

5.2.1.2. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas amats;

5.2.1.3. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas tālruņa numurs;

5.2.1.4. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas faktiskā, juridiskā vai piegādes adrese;

5.2.1.5. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas rakstveida paraksts;

5.2.1.6. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai pilnvarotās personas elektroniskais paraksts;

6. Personas datu ieguves avoti

6.1. LMP rīcībā esošie Datu subjekta Personas dati tiek iegūti no šādiem avotiem, balstoties uz 4. punktā minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

6.1.1. Datu subjekta iesniegtie Personas dati klātienē vai attālināti, proti, izmantojot elektronisko pastu, tālruni vai citu attālinātu saziņas līdzekli;

6.1.2. publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas, piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistra vai Lursoft datu bāzes rīcībā esošie dati;

6.1.3. Sadarbības partnera iesniegtie Personas dati par tā pārstāvi, pilnvaroto personu vai pakalpojumu izpildošo darbinieku;

6.1.4. trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.

7. Personas datu apstrāde LMP

7.1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, izmantojot LMP saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7.2. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.

7.3. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. LMP Personas datu glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 11. nodaļā.

7.4. Personas dati tiek iegūti, ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

7.5. LMP nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, Personas dati tiek atjaunināti atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti.

7.6. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

7.7. Lai nodrošinātu saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, LMP ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības LMP uzdevumā. Ja, pildot šos uzdevumus, LMP pilnvarotās personas apstrādā LMP rīcībā esošos Datu subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par LMP rīcībā esošo Personas datu Apstrādātājiem, un LMP ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.

7.7.1. Gadījumos, kuros LMP pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai, gan LMP, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību saskaņā ar VDAR, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu LMP uzdevumā.

7.7.2. Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem un Apstrādātāju apakšapstrādātājiem LMP nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar Privātuma politikas 11.2. apakšpunktu.

8. Personas datu aizsardzība

8.1. LMP aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LMP saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus:

8.1.1. LMP tīmekļa vietnes www.lmp.lv darbībā izmanto SSL drošības sertifikātu, nodrošinot šifrētu datu pārraidi starp Datu subjektu un serveri, uz kura glabājas LMP iekšējās informācijas sistēmas un caur tīmekļa vietni saņemtie Datu subjekta Personas dati;

8.1.2. piešķir ierobežotam LMP nodarbināto personu lokam tikai darba pienākumiem atbilstošas piekļuves tiesības LMP iekšējo IT sistēmu un datu bāžu izmantošanai;

8.1.3. nodrošina ierobežotu piekļuvi LMP biroja telpām tikai LMP nodarbinātajām personām;

8.1.4. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas;

8.1.5. regulāri veic atbilstošas drošības pārbaudes pret to, vai nav notikuši apzināti uzbrukumi LMP uzturētajām informācijas sistēmām, datu bāzēm, elektroniskajam pastam un serveriem, kā arī vai nav notikusi datu noplūde;

8.1.6. nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar LMP pārvaldībā esošajiem Personas datiem, ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā iekļautos drošības norādījumus;

8.1.7. nodrošina, ka netiek pieļauta nejauša vai nelikumīga Personas datu dzēšana, bojāšana, nozaudēšana, labošana, apstrāde, publiskošana vai izpaušana trešajām personām;

8.1.8. nodrošina, ka visa veida papīra formāta dokumenti un konfidenciāla informācija tiek glabāta ierobežotas pieejamības vietā, proti, LMP valdes locekļu kabinetā un tajā esošajos, ar atslēgu aizslēdzamos skapjos, kam var piekļūt tikai LMP nodarbinātie darbinieki vai pilnvarotās personas tiešo darba pienākumu veikšanai;

8.1.9. nodrošina, ka uzņēmumā esošie arhivētie papīra formāta dokumenti tiek uzglabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, LMP arhīva telpā, kam var piekļūt tikai LMP vadība un darbinieki, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu.

9. Personas datu nodošana trešajām personām

9.1. LMP rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kuros:

9.1.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

9.1.2. Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu;

9.1.3. izpaust Personas datus ir LMP pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

9.1.4. LMP leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi LMP leģitīmās intereses.

9.2. Nododot Personas datus trešajām personām, LMP izvērtē trešās personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

10. Personas datu glabāšanas termiņi

10.1. LMP apstrādā tās rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie nosacījumi:

10.1.1. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

10.1.2. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti;

10.1.3. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu LMP vai Datu subjekta leģitīmo interešu realizēšanu, piemēram, lai LMP vai Datu subjekts spētu iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs - aizstāvēt savas tiesības;

10.1.4. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Civillikumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”.

10.2. Kad neviens no 10.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, Personas dati tiek dzēsti vai arhivēti.

10.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, LMP arhīva telpā, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, bet ne ilgāk kā 10 gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu LMP leģitīmās intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, parādu piedziņu, potenciālas tiesvedības gadījumā, noilguma periodā.

10.4. Elektroniski dokumenti tiek glabāti ierobežotas pieejamības vietā, proti, LMP elektroniskā arhīva mapē, kam var piekļūt tikai LMP valde vai darbinieki, kas atbild par kvalitātes nodrošināšanu. Dokumenti netiek glabāti ilgāk par 5-10 gadiem.

11. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem

11.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir LMP pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz LMP leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl LMP to spēj tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar LMP pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

11.2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot iesniegumu par Datu subjekta tiesību īstenošanu LMP kontaktpersonai Personas datu apstrādes jautājumos uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]

11.3. Saņemot Datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumu, LMP pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

11.4. Atbildi LMP nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad LMP kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām.

11.5. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, līgumiska pamata, vai, lai īstenotu LMP leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža, kad LMP kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

11.6. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un LMP. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie LMP kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot iesniegumu LMP vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

12. Citi noteikumi

12.1. LMP pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tās sniegtos pakalpojumus, kā arī sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā laikā.

12.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama LMP tīmekļa vietnē www.lmp.lv. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir pieejamas vēršoties pie LMP kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos.

12.3. Ja šī Politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

Sākums